Deponija Vinča sa postrojenjem za proizvodnju energije iz otpada

Tehnički podaci: Približni ukupni kapacitet koji je potreban za svaku fazu deponovanja iznosi: stara deponija: 11.840.000 m3; nova deponija: 6.202.000 m3 (privremena deponija: 722.000 m3; deponija neprerađenog otpada: 4.010.000 m3; deponija za ostatake nastale nakon tretmana: 1.470.000  m3) Usluga:EPC ugovor za projektovanje i izvođenje  dela građevinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: Beo čista energija doo Status…

Izgradnja aneksa zgrade Centra kontrole letenja sa savremenim tornjem aerodromske kontrole letenja visine 75 m, Surčin, Beograd

Tehnički podaci:Aneks zgrade Po+P+3, Novi toranj Po+P+16, visine 75 m, ukupna površina: 7.400 m2 Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova,  unutrašnje saobraćajnice, parking; nadzor nad izgradnjom Zemlja: Srbija Klijent: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) Status projekta: u toku

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd – rekonstrukcija i dogradnja terminalne zgrade sa pratećim objektima u okviru modernizacije planirane do 2025. godine

Tehnički podaci:Terminalna zgrada: Rekonstrukcija i dogradnja do 2020: 41.200 m² Planirana dogradnja do 2025: 28.000m² Toplana 44 MW sa tri-generativnim postrojenjem Postrojenje za tretman otpadnih voda: 855m3/dan Postrojenje za tretman čvrstog otpada Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Zemlja: Srbija Klijent: VINCI AIRPORTS SERBIA Status projekta: u toku

Obilazni put oko Zrenjanina

Tehnički podaci: Izgradnja dela obilaznog puta oko Zrenjanina u dužini od 4 km (od 4+915.11 do km 8 +600.84 sa dve kružne raskrsnice i izgradnjom mosta preko kanala Begej Usluga: Izvođenje radova; Zemlja: Srbija Klijent: JP  Putevi Srbije Status projekta: U toku

Modernizacije prerađivačkog kompleksa u NIS Rafineriji nafte Pančevo – Izgradnja novog postrojenja za duboku preradu nafte, postrojenja za odloženo koksovanje, Pančevo, Srbija

Tehnički podaci:Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300, DCU); sistem transporta koksa (S-5600, CHS) i prateća postrojenja/objekti za potrebe DCU 2000 t / dnevno sirovine 600 t /dnevno petrol koksa Usluga:Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge;  provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom; Zemlja: Srbija…

Deonica pruge „Straževica tunel (ulaz) – Jajinci – Mala Krsna“ na pruzi (Beograd) Rakovica – Železnički čvor K1 – Jajinci – Mala Krsna – Velika Plana i železnička stanica „Mala Krsna“

Tehnički podaci: Rekonstrukcija železničke pruge u dužini od 58 km (od km 9+896 do km 67+800) i rekonstrukcija železničke stanice „Mala Krsna“ Usluga: Izvođenje građevinskih i elektro radova; Zemlja: Srbija Klijent: Infrastrukture železnice Srbije, Beograd a.d, Status projekta: U toku

Postrojenje za tretman otpadnih voda u fabrici Heineken, Zaječar

Tehnički podaci: Betonski, otvoreni i zatvoreni rezervoari, pumpno postrojenje, tehničke prostorije, server soba, laboratorije. Usluga: Izvođenje radova uključujući nabavku i isporuku mateijala,  izvođenje građevinsko-zanatskih, hidrotehničkih, elektro-energetskih, telekomunikacionih, signalnih, mašinskih i radova na internim saobraćajnicama ; Zemlja: Srbija Klijent: Heineken Srbija d.o.o Status projekta: u toku

Rekonstrukcija republičkog stadiona, Siktivkar, RF

Tehnički podaci: Osnovni i pomoćni stadion za igranje hokeja sa loptom na ledu, spoljno uređenje, tribine za oko 9.000 gledalaca Usluga: Glavni izvođač – izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova; Zemlja: Ruska federacija Klijent: GKU Republike Komi / služba jedinog investitora Republike Komi Status projekta: u toku

Tržni centar „Ada Mall“ u Beogradu, Srbija

Tehnički podaci: Površina: 94.000 m², Spratnost: 3Po+ P+4 Usluga: Urbanistički projekat; onsultantske usluge u funkciji „Lokalnog Konsultanta“ ; Izrada delova Projekta za izvođenje (PZI); izvođenje elektromašinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: GTC Commercial Developments d.o.o. Beograd Status projekta: 2019

Izvođenje građevinskih radova na projektu izgradnje autoputa E 763, deonica V: Lajkovac-Ljig

Tehnički podaci: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji puta (od km 53+139.91 do km 77+118.23), dužina: 24 km, Izgradnja 4 saobraćajne i 3 zaustavne trake, 9 mostova, 6 nadvožnjaka, saobraćajna petlja „Ljig“, tunela „Brančići“ sa 2 tunelske cevi dužine od po 940 m i regulacija rečnih tokova Usluga:  Izgradnja Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo građevinarstva Srbije/ China Shandong International…

Izmeštanje i regulacija korita reke Kolubare, II faza, sa pritokom Peštan i pratećom infrastrukturom, Srbija

Tehnički podaci: Dužine korita reke 2,6 km i 1,8 km, izgradnja mostova, vodozahvata, crpne stanice, 2,9 km cevovoda i 3,4 km pristupnog puta Usluga: Izmeštanje i regulaciju korita reke Kolubare i Peštan, izgradnju mosta preko dve reke, izgradnja vodozahvata, crpne stanice i cevovoda za snabdevanje tehničkom vodom, izgradnja pristupnog puta i monitoring izvedenih radova; Zemlja: Srbija Klijent:…

Tunel „Straževica“, izgradnja autoputa E-75, deonica Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 5, Srbija

Tehnički podaci: Dužina tunela : 745 m i 115 m Usluga: Izgradnja; Izgradnja desne i leve tunelske cevi, svetlog otvora 110 m2, dva evakuaciona pešačka tunela svetlog otvora oko 25m2, regulacija Rakovičkog potoka u zoni izlaza iz tunela, rekonstrukcija Ulice 13. Oktobar u zoni ukrštanja, na ulaznoj strani tunela Zemlja: Srbija Klijent: JP Putevi Srbije a.d. Status…

Izgradnja saobraćajnice Mirijevski bulevar sa pripadajućom infrastrukturom, Srbija

Tehnički podaci: Dužina bulevara : 950 m Usluga: Izgradnja; Puštanje u rad; Izgradnja gradske ulice sa pratećom infrastrukturom: armirano-betonski potporni zid i kanalizacija, (poprečni preseci: 300×210 cm i 400×180 cm), gasovod, vodovod, sanitarna kanalizacija, odvodi za kišnicu i 110 kV dalekovode; Zemlja: Srbija Klijent: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Status projekta: 2011

Rekonstrukcija ulice Jurija Gagarina na delu ispod železničke pruge u Novom Beogradu sa izgradnjom železničkog mosta dužine 188 m i nasipa pruge, Srbija

Tehnički podaci: Dužina mosta : 188 m Usluga: Izgradnja; Izgradnja novog nadvožnjaka za železničku prugu (kontinualni nosač od prednapregnutog betona, dužine L = 188 m i sandučastog poprečnog preseka) sa izradom novog donjeg i gornjeg stroja železničke pruge; Zemlja: Srbija Klijent: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Status projekta: 2010

Izgradnja topionice bakra u RTB Bor, Srbija

Tehnički podaci: Kontrolna zgrada, sušilica, peć za topljenje bakra, WHB i ESP, rezervoar hladne vode, cevni most i filter Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Puštanje u rad; nabavka elektromašinskih sistema i opreme i izvođenje elektromašinskih i građevinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: RTB Bor, Outotec Status projekta: 2015

Izgradnja nove fabrike sumporne kiseline u RTB Bor, Srbija

Tehnički podaci: PS Konvektori, transporteri, gas za pećnicu za topljenje bakra i rukovanje konverterima tipa Pirs Smit, WESP, odeljak za kontakt, konvertor, tornjevi za apsorbciju, kompresor 4MW, predgrevač, razmenjivači toplote, građevina za jaku kiselinu, kompresor i MCC zgrada Usluga: Upravljanje projektima; izvođenje građevinskih radova, delimična isporuka opreme i materijala, izvođenje radova i montaža elektromašinskih instalacija i…

Fabrika papira STEP, Siktivkar, Rusija

Tehnički podaci: 11 objekata (na 5 lokacija) i infrastruktura. Rekonstrukcija šest objekata. Površina: 30.000m2 (zatvoreni prostor), 60.000m2 (otvoreni prostor) Usluga: Izvođenje radova; građevinski, infrastrukturni i spoljnji radovi; Zemlja: Rusija Klijent: OAO Mondi Status projekta: 2010

Vetroelektrana Čibuk 1 (158 MW)

Tehnički podaci: Vetroelektrana ukupne instalisane snage 158 MW se sastoji od 57 turbina na energiju vetra pojedinačne snage  2.78 MW. Generatori vetroturbina su povezani 35kV mrežom kablova na 35/400kV trafostanicu i dalje na elektroprenosni sistem Srbije Usluga: Izrada kompletne tehničke dokumentacije   Zemlja: Srbija Klijent: Vetroelekrane Balkana d.o.o. Status projekta: 2019.

Rehabilitacija bloka B1 i projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2 termoelektrane Kostolac B, Srbija

Tehnički podaci: Rehabilitacija 348.5 MW bloka uključujući: zamenu cevnog sistema kotla i instralaciju primarnih deNOx mera ; rehabilitaciju turbinskog postrojenja; zamenu glavnih cevovoda; rekonstrukciju elektrofiltarskog postrojenja; ugradnju sistema za odsumporavanje Usluga: Tehnička podrška u vođenju projekta; Zemlja: Srbija Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) i PD Termoelektrane i kopovi Kostolac doo Status projekta: 2017

Novo energetsko snabdevanje kliničkog centra Niš, Srbija

Tehnički podaci: Kapacitet 32 MW, 3 kotla za toplu vodu, toplotna podstanica, centralni parni kotao, CMS (centralni sistem nadzora), 8 unutrašnjih topotnih instalacija, 1.8 km gradskog toplovoda, 18 podstanica Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu ključ u ruke; Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Niš Status projekta: 2012

Novo energetsko snabdevanje KCS, Beograd – kogeneracija (postrojenje za kombinovanu proizvodnja toplotne i električne energije), Srbija

Tehnički podaci: Kapacitet: 1,8MWe i 1,8MWt; tri vrelovodna kotla od po 40MW, pumpna stanica daljinskog grejanja, parni kotlovi (6t/h), pomoćna kotlarnica sa 2 parna kotla (2×2,5t/h), centralni sistem upravljanja Usluga:Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; i dvogodišnje odžavanje; Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije Status projekta: 2008