Tehnički podaci: Vetroelektrana ukupne instalisane snage 158 MW se sastoji od 57 turbina na energiju vetra pojedinačne snage  2.78 MW. Generatori vetroturbina su povezani 35kV mrežom kablova na 35/400kV trafostanicu i dalje na elektroprenosni sistem Srbije

Usluga: Izrada kompletne tehničke dokumentacije

 

Zemlja: Srbija

Klijent: Vetroelekrane Balkana d.o.o.

Status projekta: 2019.