Sistem Energoprojekt

organizaciona šema

Energoprojekt Holding

organizaciona šema

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding

Prof. Dr Miodrag Zečević, predsednik

Prof. dr Miodrag Zečević, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen 1959. godine. Bio je zaposlen u sistemu Energoprojekt od 1987. godine do 2010. godine. Obavljao je funkciju izvršnog direktora i predsednika Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd. U periodu od 1987.-2003. godine bio je zaposlen u Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, prvobitno kao inženjer pripravnik, zatim glavni inženjer za elektromašinske radove na hotelu Šeraton u Kampali, Uganda i šef objekta na poslovima nadzora i montaže liftova i izvođenju elektorinstalacije na hotelu Hajat. Bio je angažovan i na drugim poslovima kao rukovodilac gradnje i glavni inženjer. Od 1992.-1995. bio je zadužen za poslove u Rusiji, kao rukovodilac ino punkta Energoprojekt Oprema i tehnički direktor za izvođenje elektromašinskih radova na hotelu Sokoljniki u Moskvi. Bio je direktor Limesa, firme kojoj je poverena izgradnja i eksploatacija Beogradske arene (2000.-2002.). Kao pomoćnik direktora Energoprojekt Oprema a.d. Beograd organizovao je i koordinirao marketinške aktivnosti preduzeća u nekoliko mandata. Od 2003.-2010. godine je bio pomoćnik generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. Beograd. Bio je član Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd u periodu od 2009.-2011. godine. Član je inženjera i tehničara Srbije i član Skupštine Privredne komore Beograda. Predsednik je Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. Beograd i član Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd i Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd.

Dragan Ugrčić, član

Dragan Ugrčić, pomoćnik ministra privrede. Dragan Ugrčić rođen je 1981. godine u Kninu, Republika Hrvatska. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio i master studije. Prva radna iskustva je sticao u privatnom sektoru. Od 2008 godine, angažovan je u Agenciji za privatizaciju na poslovima privatizacije i stečaja, od rukovodioca projekta do direktora. Dužnost v.d. direktora Agencije za privatizaciju obavljao je do februara 2016. godine, a nakon toga je bio direktor Odeljenja za saradnju sa Vladom Republike Srbije u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Krajem 2016. godine postaje v.d. pomoćnika ministra privrede Republike Srbije, a od maja 2018. godine, imenovan je na poziciju pomoćnika ministra privrede Republike Srbije sa mandatom od 5 godina, zadužen za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj. Raspolaže značajnim iskustvom u poslovima privatizacije i stečaja, rukovođenju aktivnostima vezanih za investicione prilike, kao i pregovorima sa potencijalnim strateškim investitorima i međunarodnim finansijskim institucijama. Govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje dece, živi u Beogradu.

Aleksandar Šćekić, član

Aleksandar Šćekić, diplomirani pravnik, rođen 1958. godine u Zemunu.Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984. godine.Od 1986. do 2006. godine bio je zaposlen u Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Od 2006. godine je direktor Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova u Građevinskom preduzeću Napred a.d. Beograd.

Nada Bojović, nezavisni član

Nada Bojović, diplomirani inženjer organizacije rada, rođena 1958. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo projektovanja i rukovođenja u oblasti informacionih tehnologija u privredi i finansijskom sektoru. Karijeru je započela 1981. godine u IPM Zmaj u Zemunu, a nedugo zatim prelazi u TP Beogradelektro a.d. Beograd. Od 1997. godine je radila kao specijalni savetnik u IT sektoru, na uspostavljanju novih procesa na prvom real time projektu u tadašnjoj Narodnoj banci Jugoslavije (poslovi deviznog platnog prometa koji su se obavljali preko NBJ). Od 2002. godine je kao deo petočlanog tima radila na reorganizaciji NBJ u NBS. Od 2004.-2009. godine je radila na poziciji direktora sektora za kliring i saldiranje u Centralnom registru hartija od vrednosti a.d. Beograd. Projektovala je i implementirala proces kliringa i saldiranja hartija i novca, čime je na finansijskom tržištu uspostavljen novi način trgovanja hartijama od vrednosti. Od 2009. godine do danas, kao predstavnik GP Napred a.d. Beograd u dva mandata, imenovana je za člana Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. i Nadzornog odbora Agrobačke a.d. Bačka Topola. U istom periodu je radila kao konsultant na projektu „Razvoj informacionog sistema CDA” (Centralna Depozitarna Agencija) Podgorica, Crna Gora. Od decembra 2017.-2021. godine je bila predsednik Odbora direktora Energoprojekt Energodata a.d. Beograd, predsednik Komisije za reviziju i član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd.

Izvršni odbor Energoprojekt Holding

Dobroslav Bojović, generalni direktor

Dobroslav Bojović, diplomirani ekonomista, rođen 1958. godine. Direktor je Građevinskog preduzeća Napred a.d. Beograd, Akcionarskog društva Napred Razvoj, Beograd, predsednik Nadzornog odbora Agrobačka a.d. Bačka Topola, generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. Beograd i član Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. Beograd. Član je Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su: Privredni pobednik za 2005. godinu, koju dodeljuje Privredna komora Beograd, povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ za 2007. godinu, plakete „Menadžer godine za oblast građevinarstva“ u 2008. godini, koju dodeljuje Klub privrednih novinara. Iskoristivši svoje dugogodišnje iskustvo bankara i pravilnu percepciju privrednih kretanja, uspeo je da održi, razvije i osavremeni poslovanje poslovne grupacije Napred Beograd i Energoprojekt Holding a.d. Beograd.

Siniša Tekić, izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan

Siniša Tekić je rođen 1960. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici 1982. godine,  AMP od IEDC 2017. U Energoprojektu je zaposlen od 1984. godine. Radio je na mnogim velikim projektima u zemlji i inostranstvu i to: od 1984. – 1986. kao vodeći finansijer / kontrolor za projekte izgradnje dalekovoda u Nigeriji, autoputa u Maleziji, hidromelioracionog sistema Ćira Pjura u Peruu i brane Kiambere Dam u Keniji. U periodu od 1987. – 1989. godine radi kao finansijski  direktor u Libiji na projektu izgradnje Pomorske akademije u Tripoliju, potom je u periodu od 1989.-1993. godine Finansijsko/komercijalni direktor i zamenik direktora radova u Šri Lanci na projektu izgradnje 540 km dalekovoda. U periodu od  1995. – 2002. je zamenik direktora zadužen za finansijske poslove (CFO) u Energoprojekt Oprema a.d. u Beogradu.  Tokom  perioda 2002. –  2005. preuzima poziciju direktora Energoprojektove ino kompanije ECCOS Co. Pvt u Šri Lanci. Po povratku u zemlju u Energoprojekt Holding a.d. radi prvo u periodu od 2008. – 2009.  na poziciji rukovodioca sektora interne revizije, a potom od 2009. – 2010. je na funkciji Izvršnog direktora za korporativne poslove Energoprojekt Holding a.d. U periodu 2015. – 2017. je finansijski direktor Energoprojekt Visokogradnja a.d. Od 2018. – 2019. je savetnik generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d.  Počev od 01.07. 2019. imenovan je na funkciju Izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i plan Energoprojekt Holding a.d.

Siniša Tekić je u više navrata bio član UO različitih akcionarskoh društava iz Sistema Energoprojekt i to: od  2009.  – 2011,član je UO EP Entel i UO EP Hidroinženjering. U više navrata periodu od , 1995.-1999. i 2009.-2011. je bio član UO EP Oprema a.d.. Trenutno je od januara 2019 .član Odbora direktora EP Oprema a.d, kao neizvršni direktor.

Momčilo Jevtić, izvršni direktor za pravne poslove

Momčilo Jevtić je rođen 1983. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Iste godine započeo rad u Energoprojekt Holding a.d. u svojstvu pripravnika, a zatim izvršioca za poslove ugovaranja. Pravosudni ispit položio 2012. godine. U periodu od 2017. do 2019. godine je bio na poziciji Rukuvodioca Službe za ugovaranje, a od 2019. do 2021. godine na poziciji Rukovodioca Sektora za pravne poslove. Za potrebe društava iz sistema Energoprojekt pružao pravne savete i usluge u velikom broju najznačajnijih domaćih i međunarodnih projekata, sa posebnom pažnjom na projekte finansirane od strane članica grupe Svetske banke (WBG), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB) i projekte sa primenom FIDIC uslova ugovora. Govori engleski jezik.

Ilijana Stamenković, izvršni direktor za operativne poslove

Ilijana Stamenković je rođena 1971. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. U periodu od 2002.–2014. godine u funkciji  direktora za operativne poslove je zaposlena u Agenciji za privatizaciju pri Ministarstvu privrede RS.  Tokom ovog perioda bila je zadužena za privatizaciju preko 3.000 i restruktuiranje preko 1.000 državnih kompanija u procesu njihove pripreme za prodaju. Bila je uključena i u pripremu zakona, pravilnika kao i u druge socio-ekonomske aktivnosti kao podrške procesa privatizacije u RS. Obavljala je funkciju generalnog direktora u kompaniji HAVAS Adriatic, bila je predsednik Odbora direktora Rafinerije nafte a.d. Beograd i predsednik Odbora direktora Vojvodinaput-Bačkaput d.o.o. Novi Sad. U Energoprojekt Holding a.d. se zaposlila 2017. godine gde u periodu od 2017.-2021. radi na poziciji rukovodioca sektora za unutrašnji nadzor. Govori engleski, ruski i poljski jezik.