Tehnički podaci: Rehabilitacija 348.5 MW bloka uključujući: zamenu cevnog sistema kotla i instralaciju primarnih deNOx mera ; rehabilitaciju turbinskog postrojenja; zamenu glavnih cevovoda; rekonstrukciju elektrofiltarskog postrojenja; ugradnju sistema za odsumporavanje

Usluga: Tehnička podrška u vođenju projekta;

Zemlja: Srbija

Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) i PD Termoelektrane i kopovi Kostolac doo

Status projekta: 2017