Tehnički podaci:  Betonska lučna brana visine h=220 m; Hidroelektrana instalisane snage 3 x 120 MW

Usluga: Konsultantske usluge;

Zemlja: Crna Gora

Klijent: Elektroprivreda Crne Gore AD, Nikšić

Status projekta: U toku