Tehnički podaci:Čišćenje korita reke u dužini od 17 km, zaštita obale kamenom 20.000 m3 formiranje “pilot” kanala duž korita širine 100-150m na dve deonice (od km 25 do km 40 i od km 52+900 do km 53+670);

Usluga: Izvođenje radova

Zemlja: Peru

Klijent: MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego

Status projekta: 2018.