Tehnički podaci: Nasuta brana, visina h=60m

Usluga: Idejni projekat i tenderska dokumentacija za izgradnju brane;

Zemlja: Alžir

Klijent: ANBT (Agence nationale des barages et transferts)

Status projekta: u toku