Tehnički podaci: Brana od kamenog nabačaja visine 33,5m

Usluga: Izrada idejnog projekta i tenderske dokumentacije;

Zemlja: Alžir

Klijent: Agence nationale des barrages et transferts

Status projekta: u toku