• 40 kompleksnih hidro melioracionih sistema
    • 50 projekata za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda
    • Preko 30 projekata za upravljanje vodama i uređenje slivova reka
    • Oko 50 regionalnih i industrijskih sistema vodosnabdevanja i sistema kanalizacije