Tehnički podaci: Dužina: 55 km (JV)

Usluga: Izvođenje radova; Rehabilitacija i rekonstrukcija puta;

Zemlja: Peru

Klijent: Ministerio del Transporte y Comunicaciones (MTC), Provias Nacional

Status projekta: 2015