Tehnički podaci: Hidroelektrana instalisane snage 307 MW

Usluga: Izrada projektne i tenderske dokumentacije i konsultantske usluge;

Zemlja: Crna Gora

Klijent: Elektroprivreda Crne Gore AD, Nikšić

Status projekta: u toku