Tehnički podaci: Hidroelektrana instalisane snage 35 MW i nasuta brana visine h=75 m;

Usluga: Izrada idejnog projekta i studije izvodljivosti;

Zemlja: Bosna i Hercegovina

Klijent: Mjesoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Maticno preduzece AD Trebinje

Status projekta: 2013